Premio Illas Sisargas

Dando continuidade ao que xa se está a convertir nunha tradición na convocatoria poética en lingua galega, a Asociación Cultural Caldeirón coa colaboración do Concello de Malpica de Bergantiños convoca o

XIII CERTAME DE POESÍA ERÓTICA ILLAS SISARGAS

dacordo coas seguintes

BASES

PRIMEIRA. Poderán optar ao premio todos os autores e autoras de calquera nacionalidade, que presenten obras inéditas de temática erótica non premiadas con anterioridade, escritas en lingua galega.
SEGUNDA. Os convocadores establecen un premio único dotado con 1.000 € e a publicación da obra premiada na colección Caldeirón. Entregarase ao/á gañador/a trinta exemplares da obra. O dereito de edición da obra resérvase por un prazo de dezaoito meses.
TERCEIRA. As obras terán unha extensión inferior a seiscentos versos e presentaranse por triplicado, en exemplares separados, tamaño DIN-A4, impresos por unha soa cara, numerados, grampados ou encadernados. Estarán identificadas por un título ou lema e acompañados dunha plica na que conste no seu exterior o título e/ou o lema e, no interior, o nome e apelidos do autor ou autora, o seu enderezo, nacionalidade e número de teléfono. Deberán enviarse ao Concello de Malpica de Bergantiños Avda. Emilio González López 1, 15113 Malpica de Bergantiños, indicando no sobre “XIII Premio de poesía erótica Illas Sisargas”.
CUARTA. O prazo de admisión de orixinais remata o día 30 de setembro de dous mil dezaoito, e
QUINTA. O xurado estará composto por tres persoas: unha a proposta do Alcalde-Presidente do Concello de Malpica de Bergantiños, outra a proposta da Asociación Cultural Caldeirón e o gañador ou gañadora da anterior edición do certame ou, de non ser posible, outra persoa de relevancia no sistema literario. Actuará como secretario o membro do xurado proposto polo Concello de Malpica ou, no seu defecto, quen designe a A.C.Caldeirón. A decisión do xurado será inapelable.
SEXTA. As persoas participantes terán a obriga de comunicar á organización a concesión de calquera premio que obteña a obra presentada, no momento en que esta situación se produza, o que dará lugar á súa exclusión do concurso.
O xurado actuará en pleno, a ser posible en sesión única, requeríndose a asistencia de dous dos seus membros. As deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta correspondente.
O premio poderá ser declarado deserto ou compartido “ex-aequo” por varios autores e ou autoras se o xurado o estima oportuno.
A decisión do xurado terá lugar no mes de novembro de 2018 e darase a coñecer no marco da Cea das Letras. A continuación darase a coñecer aos medios de prensa.
SÉTIMA. Non se manterá correspondencia sobre as obras presentadas. As persoas interesadas poderán retirar as obras non premiadas das oficinas do Concello de Malpica, Departamento de Educación e Cultura, no mes seguinte ao fallo do xurado. A partir do día seguinte serán destruídas.
OITAVA. A participación nesta convocatoria supón a total aceptación destas bases.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para o seu correcto funcionamento. Estas cookies non serán tratadas con ningún outro obxectivo.

Máis información aquí

. ACEPTAR
Aviso de cookies